- Em thưa với anh:
Đôi nước anh em ta
Áo vải dải gai, cổ kim chi nghĩa
Anh đưa chân ra tôn thần đã đoạn
Chị em nhà em có cơi trầu đưa tay nâng lại hầu anh
- Em thưa với chị:
Cơi trầu để đĩa bưng ra
Trầu chẵn cau lẻ thật là trầu cau


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001