Gặp em ăn một miếng trầu,
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào.
Miếng trầu đã đặng bằng bao,
Muốn cho đông liễu tây đào là hơn.
Miếng trầu kể hết nguồn cơn,
Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào.
Miếng trầu là nghĩa tương giao,
Muốn cho đây đấy duyên vào hợp duyên.


Khảo dị:
Gặp nhau ăn một miếng trầu,
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào.
Miếng trầu bao nặng bằng bao,
Muốn cho đông liễu tây đào là hơn.
Miếng trầu kể hết nguồn cơn,
Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào.
Miếng trầu là nghĩa tương giao,
Muốn cho đây đấy duyên vào một duyên.
Gặp đây ăn một miếng trầu,
Mai ra đường cái gặp nhau ta chào.
Miếng trầu, của chả là bao,
Chỉ mong đông liễu, tây đào gần nhau.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]