Trầu đã có đây, cau đã có đây,
Nhân duyên chửa định trầu này ai ăn.
Trầu này, trầu túi, trầu khăn,
Cùng trầu dải yếm anh ăn trầu nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]