Trầu đã có đây, cau đã có đây,
Nhân duyên chửa định trầu này ai ăn.
Trầu này, trầu túi, trầu khăn,
Cùng trầu dải yếm anh ăn trầu nào?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975