Thấy người nam, bắc, tây, đông,
Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)