Không phải anh hôn đôi mắt,
Anh hôn cái nhìn của em.
Mắt em một vừng yêu mến
Thắt anh trong lưới êm đềm.

Anh nhớ mãi một bến xe
Đến đó hai ta từ biệt.
Em yên lặng - Anh lắng nghe
Mắt em nghìn vạn tơ xe...

Từ hôm ấy đôi mắt em
Là ảnh cuối cùng anh giữ.
Đi xa anh cứ nhớ hoài
Một trời mắt em tình tự.

Xin em cho phép anh hôn
Cái nhìn em, gương tâm hồn.
Cái nhìn em trong không gian
Trong hồn anh giữ chứa chan.


9-1967

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]