Trạm đưa thư, những thư ai,
Thư mình hoặc chậm, ngày mai đưa vào;
Mai qua, nào thấy âm hao,
Ngày nào cũng bẵng như ngày nào thôi!


Tại trường Nữ Sư phạm Hà Nội, 1919

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960