Trạm đưa thư, những thư ai,
Thư mình hoặc chậm, ngày mai đưa vào;
Mai qua, nào thấy âm hao,
Ngày nào cũng bẵng như ngày nào thôi!


Tại trường Nữ Sư phạm Hà Nội, 1919

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]