Thăng Long, Hà Nội đô thành,
Nước non ai vẽ nên tranh hoạ đồ.
Cố đô rồi lại tân đô,
Nghìn năm văn vật bây giờ vẫn đây.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002