Đồng bào chú ý
Loài người chú ý
Địa ngục trắng Hit-Nixơn xổng xích

Và Nôen Việt Nam
Những Jêxu mồ côi
                            bới đổ tìm hơi mẹ
Mỹ Giáng sinh
                     bom những mái lành
                     bom những giấc xanh
Mộng bạc đêm hầm
Ta không bao giờ quên những phố nghĩa trang
Sắc gạch rụng mưa
gió mùa Cống Trắng
Xác B.52
           Thụy Khuê anh vẫn gốc đa chờ
Pháo thủ Thạch Sanh Hà Nội
Mắt chiến hào ai biếc ụ tầm xuân

Hầm cỏ Nguyễn Du
                            trời tên lửa
Bia hồ liêu liễu mới Đường thi
Tóc súng tiễn nhau đi
Nu nú ngồng non
                         chiều lú bú
Xanh thênh thang
                         mùa bay mở
                                           én ra ràng
F ẹp
F dẹp
B.52 bẹp

Em ơi!
        mùa xuân
                     ta đi trồng hoa nghĩa trang


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994