Chồng trung cho thiếp mới nên trinh,
Nửa vị giang san, nửa vị tình.
Mặt phấn môi son lòng nước biếc,
Gan vàng dạ ngọc đá bia xanh.
Sô gai thiên hạ âu thừa nhỉ,
Gió bụi nhân gian chẳng bận mình.
Qua lại thuyền ai sông Thuý Ái,
Còn chăng sóng gợn với hương thanh.


(Đài gương, 1919)

Vào triều Lê, tướng nhà Lê là Ngô Cảnh Hoàn đánh với quân Tây Sơn, tử trận ở bến Thuý Ái (Thanh Trì, Hà Đông). Bà Phan Thị Thuấn, vợ Ngô Cảnh Hoàn mới 20 tuổi, làm giỗ chồng 100 ngày rồi nhảy xuống khúc sông Thuý Ái chết theo chồng.

Thuý Ái là một bãi và là một làng ven sông, thuộc tổng Thanh Trì, huyện Thanh Trì, trấn Sơn Nam Thượng (từ năm 1831 là tỉnh Hà Nội, từ năm 1904 là tỉnh Hà Đông). Trong kháng chiến chống Pháp, làng nhập với các làng Nam Dư Thượng, Thanh Trì, Vĩnh Tuy thành xã Vạn Xuân. Hoà bình lập lại, Thuý Ái và Nam Dư Thượng tách thành các xã độc lập thuộc quận Quỳnh Lôi (sau đổi thành huyện Thanh Trì). Đến năm 1961, Thuý Ái nhập với Nam Dư Thượng thành xã Lĩnh Nam.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]