Chồng trung cho thiếp mới nên trinh,
Nửa vị giang san, nửa vị tình.
Mặt phấn môi son lòng nước biếc,
Gan vàng dạ ngọc đá bia xanh.
Sô gai thiên hạ âu thừa nhỉ,
Gió bụi nhân gian chẳng bận mình.
Qua lại thuyền ai sông Thuý Ái,
Còn chăng sóng gợn với hương thanh.


(Đài gương, 1919)

Vào triều Lê, tướng nhà Lê là Ngô Cảnh Hoàn đánh với quân Tây Sơn, tử trận ở bến Thuý Ái (Thanh Trì, Hà Đông). Bà Phan Thị Thuấn, vợ Ngô Cảnh Hoàn mới 20 tuổi, làm giỗ chồng 100 ngày rồi nhảy xuống khúc sông Thuý Ái chết theo chồng.

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002