Tháng sáu mà cấy mạ già,
Thà rằng công ấy ở nhà ẵm con.
Tháng chạp mà cấy mạ non,
Thà rằng công ấy ẵm con ở nhà.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)