Khoá lợi xiềng danh đứng ngoại vòng
Mai chiều vui thú với nghề nông
Cày mây cuốc gió trời soi bóng,
Nội thấp đồng cao đất nể lòng.
Dạn mặt nắng mưa cùng tuế nguyệt,
Phơi màu hoa gấm cả non sông.
Kìa ai ăn sướng ngồi không đó
Có biết nồi cơm đáng mấy công?


Thế Nhu
Tiếng Dân 13-12-1933