Sống thì con chẳng cho ăn,
Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi.


Khảo dị:
Sống thì chẳng cho ăn nào,
Chết thì cúng giỗ mâm cao cỗ đầy.
Lúc sống thì chẳng cho ăn,
Đến khi chết xuống làm văn tế ruồi.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969