Sống thì con chẳng cho ăn,
Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi.


Khảo dị:
Sống thì chẳng cho ăn nào,
Chết thì cúng giỗ mâm cao cỗ đầy.
Lúc sống thì chẳng cho ăn,
Đến khi chết xuống làm văn tế ruồi.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]