Sống thì con chẳng cho ăn,
Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi.


Còn có câu:
Sống thì chẳng cho ăn nào,
Chết thì cúng giỗ mâm cao cỗ đầy.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969