Mẹ em tham việc tiếc công,
Cầm duyên em lại, tiết thu đông muộn màng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004