- Cha mẹ tóc bạc da mồi
Ơn thâm em đền bồi không phỉ
Nên em giãi thân hèn, kim chỉ nuôi thân
- Ơn cha rộng thinh thinh như biển
Nghĩa mẹ sâu thăm thẳm tợ sông
Thương cho thân em là gái chưa chồng
Mà lắm điều cực nhọc, não lòng thế ni
- Công sanh dục, bằng công tạo hoá
Có cha mẹ sau mới có chồng
Em nhớ khi dìu dắt ẵm bồng
Cho nên ngày nay, dẫu thiên lao vạn khổ, em cũng vui lòng chẳng than.


Khảo dị:
- Cha mẹ tóc bạc da mồi
Ơn thâm em đền bồi không phỉ
Nên em giãi thân hèn, kim chỉ nuôi thân
- Ơn cha rộng thinh thinh như biển
Nghĩa mẹ sâu thăm thẳm tợ sông
Thương cho thân em là gái chưa chồng
Mà lắm điều cực nhọc, não lòng thế ni
- Công sanh dục, bằng công tạo hoá
Có cha mẹ sau mới có chồng
Em nhớ khi dìu dắt ẵm bồng
Nay em lao khổ não nùng, không than.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004