Nuôi con cho được vuông tròn,
Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn, gối long.
Con ơi, cho trọn hiếu trung,
Thảo ngay một dạ kẻo luống công mẹ thầy.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)