Trăm khúc sông khúc lở, khúc bồi
Miệng chàng nói thế, chàng ngồi chàng trông
Gió bên đông xin chàng gỡ giúp
Ngón tay tháp bút mà chấm chậu lan
Dù ai nói ngang, chàng đừng ngao ngán
Trước thì là bạn, sau nên vợ chồng
Em còn trong tròng xin chàng thong thả
Em quyết trận này trả của lấy cho anh
Em hai mươi tuổi xuân xanh
Thầy mẹ ép uổng dỗ dành vào cửa người ta
Cho nên duyên chẳng thuận hoà
Vợ chồng xung khắc, xót xa nhiều bề


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004