Chim quyên ăn trái ổi Tàu,
Thương nhau bất luận khó giàu mà chi.
Chữ rằng chi tử vu quy,
Làm thân con gái phải đi theo chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004