Nhất trong là nước giếng Hồi,
Nhất béo nhất bùi cá rô Đầm Sét.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002