Muốn ăn chiêm quýt mùa ri,
Đem con mà gả nhân nghì Huỳnh Cung.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002