Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt,
Đồn cá rô đầm Sét là ngon.
Bấy lâu cạn nước trơ bùn,
Biết rằng phong vị có còn như xưa?


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002