Anh về Hạ Thái, Đông Phù,
Ghé vô Bình Vọng thì cho em về.
Xa xôi đường sá chẳng nề,
Yêu anh tài sắc vì nghề thợ sơn.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002