Làng Đam bán mắm tôm xanh,
Làng Hoạ đan dó, làng Tranh quay guồng.
Đông Phù cắp thúng đi buôn,
Đông Trạch bán thịt, làng Om văn thừng.
Tương Trúc thì giỏi buôn sừng,
Tự Khoát đan thúng, Vẹt từng làm quan.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002