Mấy ông quan huyện Thanh Trì,
Khéo khôn: mỡ lấy, xương bì ông không.
Lỗ lãi ông đắn sâu nông,
Được lời ông lấy, lỗ không thèm nhìn.
Kiện cáo vài lạng làm tin,
Của cải ông vét ông tìm ở đâu...


Khảo dị:
Ông quan huyện Thanh Trì,
Miếng mỡ thì lấy, miếng thì chê.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002