Nón em đang đội trên đầu,
Anh mà giật mất dạ sầu em thay.
Lấy gì mà đội hôm nay,
Anh mua nón khác, nón này em xin.
Nón em chả đáng đồng tiền,
Chưa kết được bạn chưa yên cửa nhà.
Nón em mua ở tỉnh xa,
Mua ở Hà Nội quan ba mươi đồng.
Trở về gặp khách má hồng,
Sao anh ăn ở ra lòng thờ ơ.
Mua nón, em phải mua tua,
Nón này thày mẹ em mua rành rành.
Nhẽ đâu em để cho anh,
Về nhà mẹ mắng, em đành bảo sao.


Bài ca dao về làng Triều Khúc thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, tên nôm là Đơ Thao, có nghề dệt thao và thổ cẩm nổi tiếng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002