Nội Am là chính quê em,
Bện thừng, đẽo guốc đã quen lắm rồi.
Lại còn nổi tiếng khắp nơi,
Làm bánh mứt kẹo ăn chơi tết, rằm.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002