Nón này chính ở làng Chuông,
Làng Già lợp nón, Khương Thường bán mua.
Hà Nội thì kết quai tua,
Có hai con bướm đậu vừa chung quanh.
Tứ bề nghiêng nón chạy quanh,
Ở giữa con bướm là hình ông trăng.
Nón này em sắm đáng trăm,
Ai trông cái nón ba tầm cũng ưa.
Nón này che nắng che mưa,
Nón này để đội cho vừa đôi ta.
Nón này khâu những móc già,
Em đi thử nón đã ba năm chày.
Muốn em chung mẹ chung thày,
Thì anh đưa cái nón này em xin.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]