Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004