Khen ai khéo đặt nên nghèo,
Kém ăn, kém mặc, kém điều không ngoan.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)