Khen ai khéo đặt nên nghèo,
Kém ăn, kém mặc, kém điều không ngoan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]