Nhà anh đã khó lại khăn,
Chỉ vài đồng bạc để dành cưới em.
Ba hào anh để mua nem,
Đãi anh em bạn chị em xa gần.
Đồn đây kết nghĩa Châu Trần,
Từ Nam chí Bắc đồn mình lấy ta.
Ba hào anh để mua gà,
Bảy xu mua vỏ, hào ba mua trầu.
Năm xu anh để mua cau,
Hào rưỡi mua chén chè tàu uống chơi.
Một hào đong rượu thổi xôi,
Năm xu mua rượu cùng ngồi say sưa.
Anh về anh tính cũng vừa,
Cưới em đồng bạc còn vừa mười xu.
Tiền xe tiền pháo lu bù,
Hết chín hào chín một xu hãy còn.
Để dành làm vốn cho con,
Mua gà bán lải vốn còn một xu.