Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo,
Nghèo tiền, nghèo bạc chớ cho là nghèo.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)