Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo,
Nghèo tiền, nghèo bạc chớ cho là nghèo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]