Kể suốt thế đố ai bằng anh Mán,
Trải mùi đời, khôn chán giả làm ngây.
Hổ sinh ra lúc thời này,
An thân mệnh thế, giấu tay anh hùng.
Không danh cho dễ vẫy vùng,
Mình không phú quí, mắt không vương hầu.
Khi để chỏm, lúc cạo đầu,
Nghêu ngao câu hát nửa tàu nửa ta.
Không đội nón, chịu màu da dãi nắng,
Chẳng nhuộm răng, để trắng để cười đời.
Chốn quyền môn luồn cúi mặc ai ai,
Ngoài cương toả thảnh thơi ai đã biết?
Chỉ ấm ớ giả câm giả điếc,
Cứ vui tràn khi hát khi ngâm.
Trên đời mấy mặt tri âm!


Bản ở trên theo Thơ Trần Tế Xương.

Bản theo Nam Phong tạp chí số 103, do Đào Thiện Ngôn sao lục:
Kể suốt thế đố ai bằng anh Mán,
Trải mùi đời khôn chán giả làm ngây.
Hổ sinh ra lúc thời này,
Ẩn thân mệnh thế, giấn tay anh hùng.
Ô danh cho dễ vẫy vùng,
Mình không phú quí, mắt không vương hầu.
Vậy nên khi đề chỏm lúc cạo đầu,
Ngông nghênh câu hát nửa Tàu nữa ta,
Không đội nón chịu mầu da dãi nắng,
Chẳng nhuộm răng để trắng dễ cười đời.
Tiền không lấy, gái không chơi,
So kim cổ nửa người đời Hoài Cát.
Chẳng danh lợi, mà cũng không phóng đạt,
Bụng thường vui khi hát khi ngâm.
Đứng trong đời coi như điếc như câm,
Dễ mấy kẻ tri âm mà nói cũng.
Thơ rằng:
Lục lục trần ai thuỳ dữ cộng,
碌碌塵埃誰與共,
Hiêu hiêu quân tử tự ngang tàng.
囂囂君子自昂藏。
Vai kiền khôn một gánh dọc ngang,
Vòng cao hận hai chân ngất nghểu.
Cư thiên hạ chi quảng cư,
居天下之廣居,
Hành thiên hạ chi chính đạo.
行天下之正道。
Nhi phú quý bất năng dâm,
而富貴不能淫,
Bần tiện bất năng di,
貧賤不能移,
Uy vũ bất năng khuất.
威武不能屈。
Khép vũ trụ nửa trong con mắt,
Dẫu y quan lộc trật có làm chi?
Chữ rằng: Thế mạc như tri.
Nguồn:
1. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
2. Nam Phong tạp chí, số 103, tháng 3-1926