Gạo chợ một tiền mười thưng,
Mẹ con nhịn đói vì chưng không tiền.


Khảo dị:
Gạo thời một tiền mười thưng,
Mẹ con chết đói vì chưng không tiền.
Một tiền là chín mươi thăng,
Mẹ con nhịn đói bởi chưng không tiền.
Một tiền là chín mười thưng,
Để con nhịn đói vì chưng không tiền.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001