Gạo chợ một tiền mười thưng,
Mẹ con nhịn đói vì chưng không tiền.


Khảo dị:
Gạo thời một tiền mười thưng,
Mẹ con chết đói vì chưng không tiền.
Một tiền là chín mươi thăng,
Mẹ con nhịn đói bởi chưng không tiền.
Một tiền là chín mười thưng,
Để con nhịn đói vì chưng không tiền.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]