Cây khô xuống nước cũng khô,
Phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo.
Cực lòng nên phải biến dời,
Biến dời lại gặp phải nơi cực lòng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)