Khôn ngoan đá đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)