Anh em khinh trước, làng nước khinh sau.


Anh em có khinh ghét nhau, nói xấu nhau trước thời sau người trong làng trong nước mới biết rằng anh em nhà ấy xấu, và mới khinh theo. Nếu anh em hoà thuận với nhau, bênh vực lẫn nhau, thì làng nước không bao giờ dám tỏ ý khinh, vì sợ anh em nhà ấy thế lực mạnh. Lấy việc anh em làm thí dụ, câu này đại ý khuyên người trong nhà trong nước nên yêu mến nhau, nhường nhịn lẫn nhau, để người ngoài khỏi khinh bỉ. Mạnh Tử nói “Người trong nước khinh nhau trước rồi sau người ngoài nước mới khinh, người trong nước đánh nhau trước rồi sau người ngoài mới đánh”, ý nghĩa cũng tương tự câu tục ngữ trên.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]