Dữu Tín, La Hàm đều có nhà
Lại náu nhà ai những năm qua.
Tường thấp như còn cùng với cỏ,
Cây cao vẫn đó có thêm hoa.
Muốn như Tưởng Hủ lối trồng trúc
Mong giống Thiệu Bình vườn ươm dưa.
Năm nay vì bệnh thường kiêng rượu,
Em mời anh uống cứ sa đà.

tửu tận tình do tại