Anh em sắp lại cho đều,
Ai mà lỗi nhịp thì hèo vào song!


Khảo dị:
Anh em sắp lại cho đều,
Ai mà lỗi nhịp thì hèo vào hông!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001