Anh em sắp lại cho đều
Ai mà lỗi nhịp thì hèo vào song!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001