Cùng đội sinh thành một cửa ra,
Anh em trời đã thực cho ta.
Giúp nàn, chống dể cùng nương cậy,
Biết kính, hay yêu miễn thuận hoà.
Xui giục chớ tin miệng vợ.
Yêu thương sá thấy lòng cha.
Chân tay gẫm lại ai hơn nữa,
Tranh cạnh làm chi, lỗi phép nhà?


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên anh em chớ tranh nhau.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989