Anh em như chân như tay,
Như chim liền cánh, như cây liền cành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001