Khó nghèo củi núi, rau non,
Nuôi cha, nuôi mẹ cho tròn nghĩa con.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)