Ai bưng trầu rượu tới đó
Chịu khó bưng về
Em đây thiệt vẫn không chê
Ở làm ri nuôi thầy mẹ, cho trọn bề hiếu trung


Khảo dị:
Ai bưng bầu rượu đến đó
Phải chịu khó bưng về
Em đang ở hầu thày mẹ cho trọn bề hiếu trung
Ai bưng bầu rượu tới đó thì chịu khó bưng về
Kẻo em đây đang còn theo chân thày mẹ cho trọn bề hiếu trung
Ông mai ơi!
Ông xách bầu
rượu tới đó
Ông hãy chịu khó ông xách trở về
Tôi còn ở nuôi phụ mẫu, cho trọn bề hiếu trung
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004