Chỉ còn đương nối trong cuồng,
Em còn phụ mẫu, luông tuồng sao nên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004