Ba tiền một khứa cá buôi,
Cũng mua cho được mà nuôi mẹ già.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004