Bốn con ngồi bốn chân giường,
Mẹ ơi, mẹ hỡi, mẹ thương con nào?
- Mẹ thương con bé mẹ thay,
Thương thì thương vậy chẳng tày trưởng nam.
Trưởng nam nào có gì đâu?
Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam.


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970