Kẻ chơi một huyện Thanh Trì,
Mọc thì gạo xáo, Láng thì trồng rau.
Đình Gừng bán cá đội đầu,
Định Công đan gối, Lủ Cầu bánh trong.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002