Kẻ chơi một huyện Thanh Trì,
Mọc thì gạo xáo, Láng thì trồng rau.
Đình Gừng bán cá đội đầu,
Định Công đan gối, Lủ Cầu bánh trong.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]