Yên Ngưu đất thực là ương,
Kẻ nấu rượu lậu, người tương đó mà.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002