Em còn đi cấy làm chi,
Có nón có áo cắp đi theo thuyền.
Ông trời đã kết nhân duyên,
Em ơi về Hữu xuống thuyền với anh.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002