Sở Mui chẳng khác Sở Lờ,
Quanh năm cua ốc, be bờ, đắp mương.
Sống ngâm thịt chết ngâm xương,
Trời ơi có biết trăm đường cực không!


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002