Trội cành mai chiếm một chồi
Tin xuân mây mẩy điểm cành mai
Tinh thần sáng thủa trăng lạnh
Cốt cách đông khi gió thôi
Tiết cứng trượng phu tòng ấy bạn
Nết trong quân tử trúc là đôi
Nhà truyền thanh bạch chăng từng khối
Vậy xứng danh thơm đệ nhất khôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]