Hay nôm gặp bạn hôm nay,
Thấy chàng có một tháng chầy không đi.
- Đi rông gặp hội đông ri,
Thi đường bông vải thường đi cõi này.


Mỗi câu trong bài đều có hai cặp từ là nói lái của nhau.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001